RODO


CO TO JEST RODO?

RODO jest unijnym prawem regulującym zasady ochrony danych osobowych, które stosujemy od 25 maja 2018 r. Od tego dnia nasza placówka przestrzega zasad określonych w RODO.

Pełna nazwa RODO: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.


KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?

AdministratoremPaństwadanych osobowych jest PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO   NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ   URSZULA PUSKARZz siedzibą w ul. Główna 163, 58-312 Stare BogaczowiceNasze dane kontaktowe:...

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe uzyskane podczas rejestracji będziemy wykorzystywać w celu wykonywania działalności leczniczej, w tym udzielania świadczeń zdrowotnych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz wykonania ciążących na nas obowiązkach prawnych. Obowiązki te określają przepisy prawa regulujące działalność podmiotów leczniczych, w szczególności ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (zgodnie z art. 6 ust. lit. c oraz art.9 ust. 2 lit. h RODO).

Podanie wszystkich danych zawartych w deklaracji NFZ jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do udzielaniaświadczeń zdrowotnych. Odmowa ich podania uniemożliwi udzielenie tych świadczeń przez naszą placówkę.

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Dane będziemy wykorzystywać przez okres udzielania świadczeń zdrowotnych oraz przez okres, w którym przepisy ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nakazują nam przechowywać dokumentację medyczną. W zależności od rodzaju dokumentacji będzie to czas nawet do 30 lat.


JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do naszej placówki wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych.

Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych - innym podmiotom, w tym:

 • innym podmiotom leczniczym w celu zapewnienia ciągłości leczenia oraz dostępności świadczeń zdrowotnych;
 • dostawcom usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających udzielanie przez naszą placówkę świadczeń zdrowotnych (w szczególności dostawcom usług teleinformatycznych, dostawcom sprzętu medycznego);
 • innym podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. laboratoriom medycznym)

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

Nasza placówka wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@dpo24.pl.
MONITORING – OBOWIĄZEK INFORMACYJNY- na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): kontakt@dpo24.pl.

W związku z tym podstawą dla wykorzystania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych RODO).

JAK DŁUGO BĘDZIEMY WYKORZYSTYWAĆ DANE?

Nagrania z monitoringu będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż 7 dni od dnia nagrania. Po upływie tego okresu nagrania są niszczone, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej lub nagrania stanowią lub mogą stanowić dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa.

Informujemy, że dane nie będą wykorzystywane dla podejmowania decyzji opartych wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu danych osobowych, w tym profilowania w rozumieniu art. 22 RODO.

KTO JEST ADMINISTRATOREM DANYCH?usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ URSZULA PUSKARZ (adres: ul. Główna 163, 58-312 Stare Bogaczowice). Nasze dane kontaktowe: praktykastarebogaczowice@gmail.com, 74 84 52 210.

Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ WYKORZYSTUJEMY DANE?

Państwa dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego w systemie monitoringu będziemy wykorzystywać w celu zapewnienia:

 1. bezpieczeństwa pacjentów i innych osób przebywających na terenie podmiotu medycznego,
 2. bezpieczeństwa osób zatrudnionych w podmiocie medycznym,
 3. ochrony mienia podmiotu medycznego.

JAKIE MAJĄ PAŃSTWO PRAWA?

Mogą Państwo złożyć do nas wniosek o:

 • dostęp do danych osobowych (informację o przetwarzanych danych osobowych oraz kopię danych),
 • sprostowanie danych, gdy są one nieprawidłowe,
 • usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych - na zasadach określonych w RODO.

Niezależnie od praw wymienionych wyżej mogą Państwo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych. Mają Państwo także prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważają Państwo, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy prawa.

KOMU PRZEKAZUJEMY PAŃSTWA DANE?

Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Państwa dane możemy przekazać – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym: podmiotom uprawnionym do ich otrzymywania zgodnie z przepisami prawa, podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu (np. dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym nam usługi doradcze) oraz innym administratorom (np. kancelariom notarialnym lub prawnym).

JAK MOŻNA SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ W SPRAWIE OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH?

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych (IOD): kontakt@dpo24.pl.


REGULAMIN MONITORINGU WIZYJNEGO


 1. Podstawą prowadzenia monitoringu wizyjnego jest art. 222 Kodeksu pracy oraz art. 23a ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Prowadzenie monitoringu jest niezbędne do zapewnienia:
  1. bezpieczeństwa pacjentów i innych osób przebywających na terenie podmiotu medycznego,
  2. bezpieczeństwa osób zatrudnionych w podmiocie medycznym,
  3. ochrony mienia podmiotu medycznego.
 3. Monitoring nie obejmuje pomieszczeńw których rejestracja i zapis informacji mogłyby prowadzić do naruszenia godności oraz innych dóbr osobistych osób znajdujących się w zasięgu monitoringu (takich jak pomieszczenia higieniczno-sanitarne, przebieralnie lub szatnie).
 4. Przy prowadzeniu monitoringu pracodawca kieruje się zasadą adekwatności, proporcjonalności oraz transparentności.
 5. Przed wdrożeniem systemu monitoringu przeanalizowano następujące aspekty:
  1. nadzór eksploatacyjny,
  2. bezpieczeństwo fizyczne urządzeń systemu monitorującego,
  3. szkolenia personelu zajmującego się systemem monitorującym,
  4. zapewnienia adekwatności środków technicznych i organizacyjnych w celu bezpiecznego przechowywania oraz archiwizacji nagrań z monitoringu.
 6. System monitoringu składa się z następujących elementów:
  1. kamer wideo, zamontowanych w następujących miejscach:
   1. poczekalnia (przy stanowisku rejestracji) – wyłącznie bieżący podgląd,
   2. wejście główne,
   3. tył budynku,
   4. okno gabinetu USB (w sposób zapewniający prywatność osób przebywających w gabinecie).
  2. urządzeń rejestrujących oraz zapisujących materiał wideo na dysku twardym.
 7. Urządzenia rejestrujące znajdują się w budynku przy ul. Głównej 163 i są zabezpieczone poprzez umieszczenie w pomieszczeniu zamykanym na klucz i zamykanym roletą antywłamaniową.
 8. Rejestracji i zapisowi przez system monitoringu podlega:
  1. data i godzina nagrania
  2. obraz obszaru objętego kamerą (dźwięk nie jest rejestrowany)
 9. Nagrania:
  1. są wykorzystywane wyłącznie w celach wskazanych w ust. 2 powyżej,
  2. są przechowywane przez okres nieprzekraczający 7 dni od dnia nagrania.
 10. Jeżeli nagranie stanowi dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub pracodawca powziął wiadomość, może ono stanowić dowód w postępowaniu, termin przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania.
 11. Po upływie ww. okresów przechowywania nagrania ulegają zniszczeniu (np. poprzez nadpisanie nagrania), o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
 12. Dostęp do bieżącego obrazu z kamer i nagrań posiadają osoby wyznaczone przez pracodawcę. Pracodawca prowadzi listę osób, posiadających dostęp do monitoringu i na bieżąco ją aktualizuje.
 13. Udostępnianie nagrań z monitoringu odbywa się:
  1. wyłącznie za zgodą pracodawcy,
  2. zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa (w tym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych RODO).
 14. Pracodawca informuje pracowników o wprowadzeniu monitoringu w sposób przyjęty u pracodawcy nie później niż 2 tygodnie przed uruchomieniem systemu monitoringu. Pracodawca przed dopuszczeniem pracownika do pracy przekazuje mu na piśmie informacje o celach, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu.
 15. Pracodawca oznacza pomieszczenia i teren monitorowany w sposób widoczny i czytelny, za pomocą odpowiednich znaków lub ogłoszeń dźwiękowych, nie później niż jeden dzień przed uruchomieniem systemu monitoringu.
 16. Informacje o wykorzystaniu monitoringu podaje się do wiadomości pacjentów przez ich wywieszenie w widoczny sposób w miejscu udzielania świadczeń oraz na stronie internetowej podmiotu medycznego.