Wysokość opłat za wydanie dokumentacji medycznej od 1.12.2019 r.


Szanowni Państwo,

Zgodnie z obowiązującymi przepisami placówki medyczne nie mogą pobierać opłat za wydanie dokumentacji medycznej (po raz pierwszy w żądanym zakresie) od pacjentów lub przedstawicieli ustawowych pacjentów (np. rodziców pacjentów). Zgodnie z wydaną przez Ministra Zdrowia interpretacją (dostępną tutaj) wyłączenie to obejmuje także osoby upoważnione przez pacjenta.

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej mogą być pobierane wyłącznie w sytuacji, gdy:
* pacjent,
* przedstawiciel ustawowy pacjenta,
* osoba upoważniona przez pacjenta

- zwraca się o dokumentację medyczną po raz kolejny w żądanym zakresie. Opłata za udostępnienie dokumentacji w powyższych sytuacjach nie może przekroczyć maksymalnych stawek, liczonych na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Maksymalne stawki za okres od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. wynoszą:
* 0,34 zł – za kopię lub wydruk z systemu informatycznego (1 strona),
* 1,97 zł – za elektroniczny nośnik danych,
* 9,86 zł – za wyciąg lub odpis dokumentacji (1 strona).

Dla ułatwienia przekazujemy zbiorczą tabelę, przedstawiającą maksymalne stawki.

Opłaty za wydanie dokumentacji medycznej

PO RAZ PIERWSZY W ŻĄDANYM ZAKRESIEPO RAZ KOLEJNY W ŻĄDANYM ZAKRESIE
PacjentPrzedstawiciel ustawowyOsoba upoważnionaPacjentPrzedstawiciel
ustawowy
Osoba upoważniona
Kserokopia
(1 strona)
0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,34 zł0,34 zł0,34 zł
Wyciąg
(1 strona)
0,00 zł0,00 zł0,00 zł9,86 zł9,86 zł9,86 zł
Odpis
(1 strona)
0,00 zł0,00 zł0,00 zł9,86 zł9,86 zł9,86 zł
Wydruk
(1 strona)
0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,33 zł0,33 zł0,33 zł
Środki komunikacji elektronicznej0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł0,00 zł
Informatyczny nośnik danych0,00 zł0,00 zł0,00 zł1,97 zł1,97 zł1,97 zł