Teleporady

Szanowni pacjenci w ramach standardów organizacyjnych naszej placówki podajemy iż istnieje możliwość uzyskania teleporady, która jest traktowana jako świadczenie medyczne.
Jednak zawsze uwzględniamy prawo pacjenta do zgłoszenia w trakcie teleporady woli osobistego kontaktu z właściwym personelem medycznym.