Standardy organizacyjne teleporady w ramach POZ: informacje dla pacjentów

Standardy organizacyjne teleporady
w ramach POZ: informacje dla pacjentów

21.04.2021

 

Dokument ten zawiera informacje o warunkach udzielania teleporad i e-rozwiązaniach stosowanych
w PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ URSZULA PUSKARZ (ul. Główna 163, 58-312 Stare Bogaczowice) (Świadczeniodawca), zgodnie z § 3 p. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

 

Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy. Jego treść jest udostępniana:

·       w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę (ul. Główna 163, 58-312 Stare Bogaczowice),

·       na stronie internetowej Świadczeniodawcy (www.praktyka-starebogaczowice.pl),

·       telefonicznie (na żądanie pacjenta).

 

Spis treści

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad. 

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad. 

1.2 Ustalenie terminu teleporady. 

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem.

1.4 Sposób udzielenia teleporady. 

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem.

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem.

1.7 Świadczenia wyłączone z zakresu teleporad. 

2. Instrukcje dla pacjentów.

2.1 E-recepty. 

2.2 E-skierowania. 

2.3 E-zlecenia na wyroby medyczne. 

2.4 Zlecenia badań dodatkowych. 

2.5 Internetowe Konto Pacjenta. 

2.6 Zlecenia na stale stosowane leki 

Wzór druku. 

 

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad

Świadczeniodawca zapewnia możliwość pacjentom kontaktu w sposób umożliwiający nawiązanie połączenia ze Świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki.

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad

Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje połączenia telefoniczne.

1.2 Ustalenie terminu teleporady

W celu ustalenia terminu teleporady prosimy pacjentów o ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu 74 8452 210 (w sprawach pilnych pod numerem telefonu 666 364 634) od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18:00.

Teleporada jest realizowana:

·       nie później niż w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu zgłoszenia się pacjenta do Świadczeniodawcy albo

·       w późniejszym terminie, ustalonym w porozumieniu z pacjentem lub jego opiekunem ustawowym.

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem

Świadczeniodawca nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem w ustalonym wcześniej terminie
i o wcześniej ustalonej godzinie. Podejmowane są co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem
(między pierwszą a trzecią próbą powinno upłynąć minimum 5 minut).

1.4 Sposób udzielenia teleporady

Przed udzieleniem teleporady osoba udzielająca teleporady dokonuje weryfikacji tożsamości pacjenta, w szczególności na podstawie danych przekazanych przez samego pacjenta.

Po potwierdzeniu terminu i godziny teleporady pacjent otrzymuje informację o numerze telefonu, którego będzie używać osoba udzielająca teleporady. Nie może to być zastrzeżony numer telefonu, ponieważ pacjent musi mieć pewność, że kontaktuje się z nim placówka medyczna w sprawie teleporady.

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem

Świadczeniodawca – w terminie i o godzinie ustalonych wcześniej - podejmuje co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem (między pierwszą a trzecią próbą powinno upłynąć minimum 5 minut).

Jeżeli opisane próby kontaktu z pacjentem nie przynoszą rezultatu, odnotowuje się informację na ten temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent kontaktuje się ze Świadczeniodawcą w sposób opisany w części 1.2 Ustalenie terminu teleporady).

1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem

Jeżeli z uwagi na stan zdrowia pacjenta nie jest możliwe udzielenie teleporady, pacjent ma możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w bezpośrednim kontakcie
z pracownikiem Świadczeniodawcy.

Okoliczności uzasadniające taki sposób postępowania Świadczeniodawca ustala w porozumieniu
z pacjentem lub przedstawicielem ustawowym pacjenta.

1.7 Świadczenia wyłączone z zakresu teleporad

Od 16 marca 2021 r. następujące świadczenia mogą być realizowane wyłącznie w bezpośrednim kontakcie z pacjentem:

·       świadczenia, w przypadku których pacjent lub opiekun ustawowy pacjenta nie wyraził zgody na realizację świadczenia w formie teleporady (nie dotyczy wystawiania - bez badania pacjenta - recepty niezbędnej do kontynuacji leczenia lub zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także wydania zaświadczenia),

·       pierwsza wizyta, realizowana przez lekarza, pielęgniarkę lub położną POZ, wskazanych
w deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ,

·       świadczenia w związku z chorobą przewlekłą, w przebiegu której doszło do pogorszenia lub zmiany objawów,

·       świadczenia w związku z podejrzeniem choroby nowotworowej,

·       świadczenia na rzecz dzieci do 6. roku życia (nie dotyczy porad kontrolnych, ustalonych
w wyniku osobistego badania pacjenta, których udzielenie jest możliwe bez badania fizykalnego).

2. Instrukcje dla pacjentów

2.1 E-recepty

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty.

W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-receptę:

·       e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje w aptece,

·       SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece wraz ze swoim numerem PESEL,

·       w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta).

W wyjątkowych sytuacjach pacjent może także otrzymać dane do realizacji e-recepty w innej formie.

Więcej informacji na temat e-recept znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta

 

2.2 E-skierowania

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania.

Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie specjalistyczne lub do szpitala:

·       e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę. Pacjent może także podać 4-cyfrowy kod dostępu (znajdujący się na skierowaniu) i swój numer PESEL,

·       SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL,

·       w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta lub gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta Pacjenta), który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.

Więcej informacji na temat e-skierowań znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

 

 

2.3 E-zlecenia na wyroby medyczne

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-zlecenia na wyroby medyczne.

Podczas konsultacji lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne (protezy, obuwie ortopedyczne, pieluchomajtki, sprzęt stomijny itp.):

·       na druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z którym pacjent udaje się do sklepu medycznego lub apteki (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia),

·       w postaci numeru zlecenia, który pacjent podaje w sklepie medycznym lub aptece wraz ze swoim numerem PESEL (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu Zdrowia).

Więcej informacji na temat e-zleceń znajduje się na stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

 

 

2.4 Zlecenia badań dodatkowych

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności laboratoryjnych lub obrazowych.

Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać u Świadczeniodawcy lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami).

Szczegółowa informacja o miejscu realizacji konkretnych badań zleconych znajduje się w tabeli poniżej.

Lp.

Nazwa badania

Miejsce realizacji

Godziny pracy

Nr telefonu

1.

Badania RTG i USG

NZOZ „na Browarnej „Wałbrzych ul. Browana 3

Od 9:00-15:00

-Po wcześniejszej rejestracji telefonicznej

- Tylko z papierowym skerowaniem

tel. 74 842 24 76 do 77 wew. 20

2.

Badania RTG

NZOZ Biały Kamień „ Wałbrzych ul.Wysockeigo

pn. 8:15-17:00

wt. 8:15-13:00

śr. 8:15-13:00

czw. 8:15-17:00

pt. 8:15-13:00

tel. 748434058

wew 6

3.

Badania laboratoryjne

Diagnostyka

ul.Dluga 2

 

Od 06:30 do 13:00

tel. 74 664 28 58

4.

Badania labaratoryjne

Diagnostyka

ul Grodzka 73

Od 07:30 do 11:00

tel. 74 664 28 58

5.

Badanie labaratoryjne

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Stare Bogaczowice

ul Główna 163

wt. 07:00 - 08:00

czw. 07:00 - 08:00

tel. 74 8452 210

6.

Badania usg jamy brzusznej i tarczycy

NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego Stare Bogaczowice

ul Głowna 163

Od 8.00 do 18.00

tel. 74 8452 210

 

2.5 Internetowe Konto Pacjenta

Świadczeniodawca zachęca osoby, które jeszcze tego nie zrobiły, do założenia Internetowego Konta Pacjenta. Pozwala ono w szczególności na:

·       otrzymywanie e-recepty SMS-em lub e-mailem,

·       wykupywanie leków z recepty w różnych aptekach bez utraty refundacji,

·       udostępnienie bliskiej osobie lub lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych leków,

·       dostęp do danych medycznych dzieci pacjenta do 18. roku życia,

·       odbiór kolejnej e-recepty bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem).

Więcej informacji na temat Internetowego Konta Pacjenta znajduje się na
stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.

 

 


Każdy pacjent, który w deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ wskazał Świadczeniodawcę jako placówkę medyczną, może założyć Internetowe Konto Pacjenta za pośrednictwem Świadczeniodawcy.

Założenie Internetowego Konta Pacjenta wymaga, aby pacjent dysponował:

·       założonym i potwierdzonym Profilem Zaufanym (Świadczeniodawca może wesprzeć pacjenta w założeniu lub aktywacji Profilu Zaufanego),

·       dokumentem potwierdzającym tożsamość,

·       telefonem komórkowym.

2.6 Zlecenia na stale stosowane leki

U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty na stałe leki dla pacjentów, którzy w przeciągu ostatnich 6 miesięcy pozostawali w kontakcie z lekarzem (tj. wizyta lekarska, teleporada).

Pacjent zgłasza zapotrzebowanie poprzez:

·       kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu 74 8452 210 od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 – 18.00.

·       druk zgłoszeniowy, umieszczony w specjalnie zabezpieczonej skrzynce, która znajduje się na ogrodzeniu praktyki, skrzynka dostępna całą dobę.

Druk zgłoszenia na leki można pobrać w praktyce oraz wydrukować ze strony internetowej Świadczeniodawcy www.praktyka-starebogazcowice.pl

Przed kontaktem telefonicznym pacjent powinien również przygotować wyżej wymienione informacje. Brak jakiejkolwiek z wymienionych informacji skutkuje niewystawieniem e-recepty.

E-recepty wystawiane są tylko i wyłącznie na leki stosowane w chorobach przewlekłych, a lekarz posiada stosowną dokumentację medyczną pacjenta.

Zapotrzebowanie na leki należy zgłaszać z wyprzedzeniem. Czas oczekiwania na e- receptę może wynosić 1 tydzień (7 dni). E-recepta wystawiana jest na okres do 6 miesięcy.

Wzór druku

Screen Shot 2021-05-14 at 85646 ampng