Standardy organizacyjne teleporady w ramach POZ: informacje dla pacjentów


Dokument ten zawiera informacje o warunkach udzielania teleporad i e-rozwiązaniach stosowanych w NZOZ PRAKTYKA LEKARZA RODZINNEGO URSZULA PUSKARZ (Świadczeniodawca), zgodnie z § 3 p. 1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2020 r. w sprawie standardu organizacyjnego
teleporady w ramach podstawowej opieki zdrowotnej.

Dokument jest przeznaczony dla pacjentów Świadczeniodawcy. Jego treść jest udostępniana:

• w miejscu udzielania świadczeń przez Świadczeniodawcę NZOZ Praktyka Lekarza Rodzinnego
58-312 STARE BOGACZOWICE UL.GŁOWNA 163.

• na stronie internetowej Świadczeniodawcy www.praktyka-starebogazowice.pl

• telefonicznie (na żądanie pacjenta).

1. Informacje o warunkach udzielania teleporad


Świadczeniodawca zapewnia możliwość pacjentom kontaktu w sposób umożliwiający nawiązanie
połączenia ze Świadczeniodawcą bez zbędnej zwłoki.

1.1 Systemy wykorzystywane do udzielania teleporad


Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje następujące systemy teleinformatyczne lub
systemy łączności:
• połączenia telefoniczne.
Świadczeniodawca do udzielania teleporad wykorzystuje połączenia telefoniczne.

1.2 Ustalenie terminu teleporady


W celu ustalenia terminu teleporady prosimy pacjentów o:
• kontakt telefoniczny ze Świadczeniodawcą pod numerem telefonu 74 8452 210
oraz w sprawach pilnych pod nr tel. komórkowego 666 364 634 od poniedziałku do piątku w
godzinach 08:00 – 18.00.
Teleporada jest realizowana nie później niż w pierwszym dniu roboczym, następującym po dniu
zgłoszenia prośby o teleporadę , chyba że świadczeniobiorca wyrazi zgodę na inny termin .

1.3 Nawiązanie kontaktu z pacjentem


Sposób nawiązania kontaktu między Świadczeniodawcą a pacjentem w celu udzielenia teleporady -
telefoniczny. Kontakt jest nawiązywany w ustalonym wcześniej terminie i o wcześniej ustalonej
godzinie. Świadczeniodawca nawiązuje kontakt telefoniczny z pacjentem w ustalonym wcześniej

terminie i o wcześniej ustalonej godzinie. Podejmowane są co najmniej 3 próby kontaktu z pacjentem
(w odstępach nie krótszych niż 5 minut).


1.4 Sposób udzielenia teleporady


Przed udzieleniem teleporady osoba udzielająca teleporady dokonuje weryfikacji tożsamości
pacjenta , w szczególności na podstawie danych przekazanych przez samego pacjenta.

1.5 Sposób postępowania w razie braku kontaktu z pacjentem


Świadczeniodawca – w terminie i o godzinie ustalonych wcześniej - podejmuje co najmniej 3 próby
kontaktu z pacjentem (w odstępach nie krótszych niż 5 minut).
Jeżeli opisane próby kontaktu z pacjentem nie przynoszą rezultatu, odnotowuje się informację na ten
temat w dokumentacji medycznej pacjenta. W celu umówienia nowego terminu teleporady pacjent
kontaktuje się ze Świadczeniodawcą w sposób opisany w części (1.2 Ustalenie terminu teleporady).


1.6 Bezpośredni kontakt z pacjentem


Jeżeli z uwagi na stan zdrowia pacjenta nie jest możliwe udzielenie teleporady , pacjent ma
możliwość skorzystania ze świadczenia opieki zdrowotnej, udzielonego w bezpośrednim kontakcie z
pracownikiem Świadczeniodawcy.
Okoliczności uzasadniające taki sposób postępowania Świadczeniodawca ustala w porozumieniu
z pacjentem lub przedstawicielem ustawowym pacjenta.

2. Instrukcje dla pacjentów2.1 E-recepty


U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-recepty.
W trakcie wizyty lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-receptę:
• e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako
dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje w aptece,
• SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako
informacja o wystawieniu recepty i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje w aptece
wraz ze swoim numerem PESEL,
• w postaci wydruku (na żądanie pacjenta lub gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru
telefonu w Internetowym Koncie Pacjenta).
W wyjątkowych sytuacjach pacjent może także otrzymać dane do realizacji e-recepty w innej formie.

Więcej informacji nt. e-recept znajduje się na stronie internetowej
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/erecepta


2.2 E-skierowaniaU Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-skierowania.
Podczas konsultacji lekarskiej lub teleporady pacjent może otrzymać e-skierowanie na leczenie
specjalistyczne lub szpitalne :
• e-mailem (na adres e-mail pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako
dokument zawierający kod kreskowy, który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.
Pacjent może takżepodać 4-cyfrowy kod dostępu (znajdujący się na skierowaniu) i swój
numer PESEL,
• SMS-em (na numer telefonu pacjenta wskazany w Internetowym Koncie Pacjenta) – jako
informacja o wystawieniu e-skierowania i 4-cyfrowy kod dostępu, który pacjent podaje
podczas rejestracji na wizytę wraz ze swoim numerem PESEL,
• w postaci wydruku (na żądanie pacjenta, gdy pacjent nie podał e-maila ani numeru telefonu
w Internetowym Koncie Pacjenta lub gdy pacjent nie posiada Internetowego Konta
Pacjenta), który pacjent okazuje podczas rejestracji na wizytę.

Więcej informacji nt. e-skierowań znajduje się na stronie internetowej
https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta/eskierowanie

2.3 E-zlecenia na wyroby medycznej


U Świadczeniodawcy istnieje możliwość otrzymania e-zlecenia na wyroby medyczne.
Podczas konsultacji lub teleporady pacjent może otrzymać e-zlecenie na zaopatrzenie w wyroby
medyczne (protezy, obuwie ortopedyczne, pielucho majtki , sprzęt stomijny itp.):
• na druku zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, z którym pacjent udaje się do sklepu
medycznego lub apteki (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu
Zdrowia),
• w postaci numeru zlecenia, który pacjent podaje w sklepie medycznym lub aptece wraz ze
swoim numerem PESEL (bez konieczności potwierdzenia zlecenia w Narodowym Funduszu
Zdrowia).

Więcej informacji nt. e-zleceń znajduje się na stronie internetowej
https://pacjent.gov.pl/aktualnosci/zlecenia-na-wyroby-medyczne

2.4 Zlecenia badań dodatkowych


U Świadczeniodawcy istnieje możliwość zlecenia badań dodatkowych, w szczególności
laboratoryjnych lub obrazowych.
Badania dodatkowe, zlecone w trakcie udzielonego świadczenia, można wykonać u
Świadczeniodawcy lub w podmiotach, z którymi Świadczeniodawca współpracuje w celu zapewnienia
prawidłowości diagnostyki, leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu
procesu udzielania świadczeń zdrowotnych (szczegółowy zakres współpracy z innymi podmiotami
leczniczymi jest uregulowany w umowach będących podstawą współpracy z tymi podmiotami).

Szczegółowa informacja o miejscu realizacji konkretnych badań zleconych znajduje się
poniżej.

1. Badania RTG i USG

NZOZ „Na Browarnej„ 58-300 Wałbrzych
ul. Browana 3

pon. , wtorek i środa
od 9:00-15:00
-Po wcześniejszej
rejestracji
telefonicznej
tylko
z wdrukowanym
skierowaniem

tel. 74 842 24 76 do 77 wew. 20

2. Badania RTG

NZOZ „Biały Kamień „
58-304 Wałbrzych
ul. Wysockiego 24

pn. 8:15-17:00
wt . 8:15-13:00
śr . 8:15-13:00
czw . 8:15-17:00
pt. 8:15-13:00

tel. 748434058
wew. 6

3. Badania
laboratoryjne

Diagnostyka
ul. Dluga 2

Od 06:30 do 13:00 tel. 74 664 28 58

4. Badania
laboratoryjne

Diagnostyka
ul Grodzka 73

Od 07:30 do 11:00 tel. 74 664 28 58

5. Punkt pobrań badań
laboratoryjnych

NZOZ Praktyka
Lekarza Rodzinnego
Stare Bogaczowice
ul Główna 163

wt. 07:00 - 08:00
czw. 07:00 - 08:00
po wcześniejszym
umówieniu terminu

tel. 74 8452 210

6. Badania usg jamy
brzusznej i tarczycy

NZOZ Praktyka
Lekarza Rodzinnego
Stare Bogaczowice
ul Głowna 163

Od 8.00 do 18.00
Po wcześniejszym
umówieniu terminu

tel. 74 8452 210

2.5 Założenie Internetowego Konta PacjentaU Świadczeniodawcy istnieje możliwość założenia Internetowego Konta Pacjenta. Pozwala ono
w szczególności na:

• otrzymywanie e-recepty SMS-em lub e-mailem,
• wykupywanie leków z recepty w różnych aptekach bez utraty refundacji,
• udostępnienie bliskiej osobie lub lekarzowi informacji o stanie zdrowia i historii przepisanych
leków,
• dostęp do danych medycznych dzieci pacjenta do 18 roku życia,
• odbiór kolejnej e-recepty bez wizyty w gabinecie (w przypadku choroby przewlekłej i po
konsultacji, np. telefonicznej, z lekarzem).

Więcej informacji nt. Internetowego Konta Pacjenta znajduje się na
stronie internetowej https://pacjent.gov.pl/internetowe-konto-pacjenta.

Każdy pacjent, który w deklaracji wyboru lekarza, pielęgniarki lub położnej POZ wskazał
Świadczeniodawcę jako placówkę medyczną, może założyć Internetowe Konto Pacjenta za pośrednictwem Świadczeniodawcy.

Założenie Internetowego Konta Pacjenta wymaga, aby pacjent dysponował:
• założonym i potwierdzonym Profilem Zaufanym (Świadczeniodawca może wesprzeć pacjenta
w założeniu lub aktywacji Profilu Zaufanego),
• dokumentem potwierdzającym tożsamość,
• telefonem komórkowym.