Regulamin Organizacyjny

Załącznik nr 01/06/2021

do Regulaminu Organizacyjnego

NZOZ PRAKTYKA LEKRAZ RODZINNEGO URSZULA PUSKARZ

58-312 STARE BOGACZOWICE UL.GŁOWNA 163

 

 

W związku z obowiązującym na terenie Polski stanem epidemii covid-19, przy uwzględnieniu wymogów wynikających z:

- treści umowy o udzielanie świadczeń zawartej z NFZ,

- komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2,

- obowiązujących przepisów prawa,

w celu ujednolicenia i usystematyzowania zasad udzielania świadczeń, w tym udzielanych w formie teleporad , określa się przebieg udzielania świadczeń zdrowotnych w okresie epidemii covid-19 w następujący sposób:

 

 

  1. Świadczeniodawca realizujący umowę o udzielanie świadczeń w rodzaju poz,            w zakresach: lekarza poz, pielęgniarki poz lub położnej poz, obowiązany jest do zapewnienia w wymiarze nie mniejszym niż dwie godziny tygodniowo, możliwości uzyskania przez pacjenta świadczeń udzielanych na odległość przy użyciu systemów teleinformatycznych lub systemów łączności. O możliwości uzyskania świadczeń określonych w zdaniu pierwszym, pacjenci są informowani w szczególności poprzez umieszczenie, w sposób widoczny i ogólnodostępny, informacji w miejscu udzielania świadczeń.

 

  1. Czas porady lekarskiej ustala się na okres wystarczający do zapewnienia właściwej obsługi pacjentów. W miarę możliwości winna ona wynosić nie mniej niż 20 minut, przy czym , w przypadku porad udzielanych pacjentom w formie kontaktu bezpośredniego, koniecznym jest uwzględnienie czasu niezbędnego dla dezynfekcji i wietrzenia miejsca udzielania świadczeń.

 

  1. Pacjenci są rejestrowani na konkretną godzinę, odstępstwo od tej zasady następuje w razie zagrożenia życia lub zdrowia pacjenta, w takiej sytuacji udzielenie odpowiedniego świadczenia następuje niezwłocznie.

 

  1. Pacjenci przebywający w miejscach udzielania świadczeń powinni przebywać obok siebie w odległości co najmniej 1 metra, w miarę możliwości co najmniej 2 metrów.

 

  1. W sytuacji, w której świadczenia w formie kontraktu bezpośredniego zostały udzielone pacjentowi podejrzanemu o zarażenie wirusem SARS-CoV-2, należy w szczególności:

- wyłączyć z funkcjonowania pomieszczenie, w którym przebywał pacjent,

- następnie umyć i zdezynfekować powierzchnie, meble, sprzęt,

- wywietrzyć pomieszczenie, w którym przebywał pacjent,

- zdezynfekować drogę dojścia pacjenta do pomieszczenia (poręcze schodów, klamki, lady, etc. – czyli elementy, których mógł dotykać pacjent).

 

  1. Postanowienia niniejszego załącznika uzupełniają zapisy pozostałych postanowień Regulaminu Organizacyjnego, przy czym w razie rozbieżności, pierwszeństwo stosowania mają zapisy Załącznika.

 

 

 

Niniejszy Załącznik został uchwalony w dniu 30.06.2021 r. z mocą obowiązującą od dnia 01.07.2021 r.